główna zawartość
artykuł nr 1

Komunikat

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Opatów
z dnia 29 października 2013r.
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

 

Działając na podstawie §6 Uchwały Nr 228/L/2010 Rady Gminy Opatów z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Wójta Gminy Opatów Nr 0050.41.2013 z dnia 28 października 2013r.,
zapraszam organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach
projektu Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących na terenie Gminy Opatów działalność pożytku publicznego.

Konsultacje będą prowadzone w dniach 30 października 2013r. do 14 listopada 2013r. w formie wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, zamieszczonego na stronie www.bip.opatow.akcessnet.net, w zakładce KOMUNIKATY (załącznik poniżej).

Opinie lub uwagi należy złożyć:
- osobiście w Urzędzie Gminy Opatów - sekretariat
- przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@opatow.gmina.pl
- przesłać faxem na nr 34 319-60-81
- przesłać na adres: Urząd Gminy Opatów, ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów w nieprzekraczalnym terminie do 14 listopada 2013r.

Uwagi lub wnioski zgłoszone po 14 listopada 2013r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Anita Mońka, tel. 34 319-60-93.


WÓJT GMINY OPATÓW
 Bogdan Sośniak
artykuł nr 2

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

artykuł nr 3

Otwarty konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

WÓJT GMINY

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu