główna zawartość
artykuł nr 1

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. T. Kościuszki 27
42-152 Opatów

tel. 34 319 60 33 wew. 42, 43, 47
mail: gops.opatow@post.pl
gops.opatow@wp.pl
gops1.opatow@wp.pl

fax 34 319 60 33 wew. 43
artykuł nr 2

Aktualności dotyczące nowego okresu zasiłkowego 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie informuje, że 1 sierpnia 2017r., to data początku składania wniosków o:

  • świadczenia wychowawcze z rządowego Programu "Rodzina 500+"

  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017r.

  • zasiłki rodzinne z dodatkami i specjalne zasiłki opiekuńcze na kolejny , rozpoczynający się 1 listopada 2017r., okres zasiłkowy, co wynika ze zmian zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych będą wydawane i przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowie , ul. Kościuszki 27, pok. nr. 23 , codziennie w godzinach 8.30- 15.30, tel. 34/3196093 wew. 66.

Wnioski można składać również w formie elektronicznej, m.in. za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

W okresie zasiłkowym 2017/2018 podstawą przy ustalaniu prawa do ww. świadczeń będą dochody za rok 2016, przy czym należy uwzględnić zmiany w dochodach członków rodziny, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2016r. do dnia złożenia wniosku.Dokumenty potwierdzające zmiany dochodów wnioskodawca musi dołączyć do wniosku.Nie jest z kolei wymagane dołączanie do wniosku zaświadczeń o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2016r.

Wyjątek stanowią osoby, które w 2016r. prowadziły działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej.

Do ww. wniosków osoby te muszą dołączyć zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłacanego podatku

Wynika to ze zmiany obowiązujących przepisów, a organ nie jest w stanie samodzielnie pozyskać ww. informacji.

Przypominamy, że aby od miesiąca wrzesnia 2017r. otrzymać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatek " na dojazdy" należy do 10 września 2017r. dostarczyć do tut. OPS aktualne zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające fakt nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2017/2018.

Zaświadczenie dotyczy dzieci, które uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych (szkoły średnie, zawodowe, policealne, pomaturalne)