główna zawartość
artykuł nr 1

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. T. Kościuszki 27
42-152 Opatów

tel. 34 319 60 33 wew. 42, 43, 47, 66
mail: kierownik@gopsopatow.pl
ksiegowosc@gopsopatow.pl
pomoc@gopsopatow.pl

fax 34 319 60 33 wew. 43
artykuł nr 2

Program "Dobry Start"

1 lipca rusza nabór wniosków do programu „Dobry Start”. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. To wsparcie dla 4,5 miliona uczniów.

Wniosek o świadczenie z programu można składać już od 1 lipca online przez stronę empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Wniosek można składać także po wakacjach, jednak nie później niż do 30 listopada.

Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią koronawirusa zachęcamy jednak wszystkich do korzystania głównie z elektronicznej drogi składania wniosków przez Internet. Elektroniczna forma wnioskowania o świadczenie to nie tylko szybkość i wygoda, ale przede wszystkim wyraz troski nasze wspólne bezpieczeństwo w obliczu pandemii COVID-19.

 

Więcej informacji  http://www.bip.opatow.dobrystart

artykuł nr 3

Zmiany w programie 500+ od 1 lipca 2019r.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie Rodzina 500 +, świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku będzie przysługiwało również na każde dziecko do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Ponadto nie będzie konieczności zasądzania alimentów na dziecko przez osoby samotnie wychowujące.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

 

Do kiedy trzeba złożyć wniosek, by móc uzyskać prawo do świadczenie 500+ na nowych zasadach już od startu programu?

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 

Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowych zasadach?

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.

Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

 

Co z terminami dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko?

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br. 

 

Czy procedura składania wniosku i przyznawania świadczeń zostanie uproszczona?

Jak już wiadomo, zniesione zostaje kryterium dochodowe. To oznacza, że rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną.

To nie koniec uproszczeń proceduralnych. Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Odpada więc czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia alimentów na dziecko.

Finalnie wypłaty przyznanych świadczeń odbywać się będą szybciej, gdyż zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Teraz wydawana będzie szybsza i mniej pracochłonna informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.

 

Czy świadczenie będzie wypłacane w przypadku śmierci jednego z rodziców?

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.

 

Czy program obejmie teraz wszystkie dzieci w pieczy zastępczej?

Dotychczas świadczenia z programu „Rodzina 500+” otrzymywały dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.  Od 1 lipca świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej.

 

Jaki termin na złożenie wniosku mają świeżo upieczeni rodzice?

Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc. 

Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. To ważny zapas czasu w tak gorączkowym okresie, wypełnionym nowymi obowiązkami. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

 

Ważne!

Świadczenie 500 plus będzie przyznane do 31 maja 2021 roku.

Kolejne terminy składania wniosków 500 plus:

 • od 1 lutego 2021 wnioski elektroniczne
 • od 1 kwietnia 2021 wnioski papierowe
artykuł nr 4

Klauzula informacyjna

I N F O R M A C J A
dot. ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2¹ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przeprowadzeniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ 46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz. UE L 119, s.1) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) w Opatowie z siedzibą ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów;

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)gops.opatow@post.pl;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOPS wynikających z: ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej; ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych; ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustanowieniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci; ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ; ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny; ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w oparciu o inne ustawy realizowane przez GOPS, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) i art. 9 ust.2 lit. g (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym) – RODO;

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem RM

  z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO) oraz prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO);

 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO);

 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

 

Opatów, maj 2018r.

Administrator Danych Osobowych

 


¹ Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

 

artykuł nr 5

Aktualności dotyczące nowego okresu zasiłkowego 2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie informuje, że 1 sierpnia 2020r., to data początku składania wniosków o:

 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2020r.

 • zasiłki rodzinne z dodatkami i specjalne zasiłki opiekuńcze na kolejny okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2020r., co wynika ze zmian zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin,

 • świadczenie z rządowego programu "Dobry start 300+ dla ucznia".

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i "Dobry start 300+" będą wydawane i przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowie, ul. Kościuszki 27, pok. nr 23 oraz pok. nr 15, tel. 34/3196093 wew. 66.

Wnioski można składać również w formie elektronicznej, m.in. za pośrednictwem bankowości elektronicznej od 1 lipca 2020r.

W okresie zasiłkowym 2020/2021 podstawą przy ustalaniu prawa do ww. świadczeń będą dochody za rok 2019, przy czym należy uwzględnić zmiany w dochodach członków rodziny, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2019r. do dnia złożenia wniosku. Dokumenty potwierdzające zmiany dochodów wnioskodawca musi dołączyć do wniosku. Nie jest z kolei wymagane dołączanie do wniosku zaświadczeń o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2019r.

Wyjątek stanowią osoby, które w 2019r. prowadziły działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej.

Do ww. wniosków osoby te muszą dołączyć zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłacanego podatku

Wynika to ze zmiany obowiązujących przepisów, a organ nie jest w stanie samodzielnie pozyskać ww. informacji.

Przypominamy, że aby od miesiąca września 2020r. otrzymać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatek "na dojazdy" należy do 10 września 2020r. dostarczyć do tut. OPS aktualne zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające fakt nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2020/2021.

Zaświadczenie dotyczy dzieci, które uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych (szkoły średnie, zawodowe, policealne, pomaturalne)