główna zawartość
artykuł nr 1

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. T. Kościuszki 27
42-152 Opatów

tel. 34 319 60 33 wew. 42, 43, 47, 66
mail: gops.opatow@post.pl
gops.opatow@wp.pl
gops1.opatow@wp.pl

fax 34 319 60 33 wew. 43
artykuł nr 2

Klauzula informacyjna

I N F O R M A C J A
dot. ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2¹ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przeprowadzeniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ 46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz. UE L 119, s.1) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) w Opatowie z siedzibą ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów;

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)gops.opatow@post.pl;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOPS wynikających z: ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej; ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych; ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustanowieniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci; ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ; ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny; ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w oparciu o inne ustawy realizowane przez GOPS, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) i art. 9 ust.2 lit. g (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym) – RODO;

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem RM

  z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO) oraz prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO);

 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO);

 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

 

Opatów, maj 2018r.

Administrator Danych Osobowych

 


¹ Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

 

artykuł nr 3

Aktualności dotyczące nowego okresu zasiłkowego 2018/2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie informuje, że 1 sierpnia 2018r., to data początku składania wniosków o:

 • świadczenia wychowawcze z rządowego Programu "Rodzina 500+"

 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2018r.

 • zasiłki rodzinne z dodatkami i specjalne zasiłki opiekuńcze na kolejny, rozpoczynający się 1 listopada 2018r., okres zasiłkowy, co wynika ze zmian zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin,

 • świadczenie z rządowego programu "Dobry start 300 dla ucznia".

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i "Dobry start 300+" będą wydawane i przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowie, ul. Kościuszki 27, pok. nr. 23, codziennie w godzinach 7.30- 15.30, tel. 34/3196093 wew. 66.

Wnioski można składać również w formie elektronicznej, m.in. za pośrednictwem bankowości elektronicznej od 1 lipca 2018r.

W okresie zasiłkowym 2018/2019 podstawą przy ustalaniu prawa do ww. świadczeń będą dochody za rok 2017, przy czym należy uwzględnić zmiany w dochodach członków rodziny, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2017r. do dnia złożenia wniosku. Dokumenty potwierdzające zmiany dochodów wnioskodawca musi dołączyć do wniosku. Nie jest z kolei wymagane dołączanie do wniosku zaświadczeń o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2017r.

Wyjątek stanowią osoby, które w 2017r. prowadziły działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej.

Do ww. wniosków osoby te muszą dołączyć zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłacanego podatku

Wynika to ze zmiany obowiązujących przepisów, a organ nie jest w stanie samodzielnie pozyskać ww. informacji.

Przypominamy, że aby od miesiąca września 2018r. otrzymać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatek "na dojazdy" należy do 10 września 2018r. dostarczyć do tut. OPS aktualne zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające fakt nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2018/2019.

Zaświadczenie dotyczy dzieci, które uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych (szkoły średnie, zawodowe, policealne, pomaturalne)