główna zawartość
artykuł nr 1

MELDUNKI

Informacja o możliwości jednoczesnego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu pobytu

W zawiązku z wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2012 roku ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2012 poz. 1407) infromuję się, że od dnia 31 grudnia 2012 roku ustawodawca wprowadził możliwość automatycznego wymeldowania  z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące - podczas dokonywania zameldowania w nowym miejscu pobytu zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 139, poz. 993, z późn. zm.)

 

ZAMELDOWANIE - (wymeldowanie)

Jakie dokumenty?

1. Podanie

2. Tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu)

Podstawa prawna - art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. Nr 87 z 2001 r., poz. 960) - art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. Nr 9 z 1980 r. poz. 26 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy - pokój nr 2

Termin załatwienia sprawy - do 7 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy

Opłaty skarbowe - bez opłat

Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (Wójt Gminy) w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA TERENIE GMINY

Jakie dokumenty?

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia:

- o aktualnym zameldowaniu na terenie gminy,

- o wydanie zaświadczenia o wspólnym zameldowaniu na terenie gminy,

- o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego lub czasowego,

- o wydanie zaświadczenia o braku zameldowania na terenie gminy.

Wnioski dostępne w Urzędzie Gminy, pokój nr 2

2. Do wglądu - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem).

Podstawa prawna Art. 217 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. Nr 9 z 1980 r., poz. 26 z późn. zmianami).

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy - pokój nr 2

Termin załatwienia sprawy - do 7 dni

Opłaty skarbowe:

- za zaświadczenie - 17 zł

Nie pobiera się opłat od zaświadczeń wydawanych do celów nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, zdrowia, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego.

Dodatkowe informacje:

1. Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy (ewentualnie osobie posiadającej notarialne upoważnienie do otrzymania zaświadczenia).

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.