artykuł nr 1

Rok 2013

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2010-2014)

Załączniki:
UCHWAŁA NR 181/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2014 rok 857 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 180/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok 266 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 179/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok 669 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 178/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2014 - 2019 979 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 177/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Opatów na 2014 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 176/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Fnansowej Gminy Opatów na lata 2013-2019 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 175 /XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok 97 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 174 /XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok 99 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 173/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr 161/XLV/2013 z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2013-2019 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 172/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 168/XLV/2013 Rady Gminy Opatów z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania. 97 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 171/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 166/XLV/2013 z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 93 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 170/XLVI/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Opatów 501 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 169/XLVI/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok 95 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 168/XLV/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania. 807 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 167/XLV/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r. 191 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 166/XLV/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 117 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 165/XLV/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zwolnienia z podatku rolnego 89 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 164/XLV/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 92 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 163/XLV/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej 97 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 162/XLV/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów 90 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 161/XLV/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2013 - 2019 949 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 160/XLV/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok 102 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 159/XLIV/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia dodatkowe udzielane przez oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 158/XLIV/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Progonozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2013 - 2019 843 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 157/XLIII/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 156/XLIII/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok 98 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 155/XLIII/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2013 - 2019 807 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 154/XLII/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok 102 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 153/XLII/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 września 2013 r. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie 194 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 152/XLI/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2013 90 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 151/XLI/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok 101 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 150/XL/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Opatów do realizacji projektu konkursowego pt.:"Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 92 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 149/XL/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok 209 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 148/XXXIX/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Opatów 92 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 147/XXXIX/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 146/XXXIX/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok 99 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 145/XXXIX/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2012 92 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 144/XXXIX/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opatów za 2012 rok 89 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 143/XXXIX/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2012 rok 86 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 142/XXXVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie na nieruchomości położonej w Opatowie stanowiacej własność gminy Opatów na czas nieoznaczony 93 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 141/XXXVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 140/XXXVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 667 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 139/XXXVII/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 352 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 138/XXXVII/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów 120 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 137/XXXVI/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 99 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 136/XXXVI/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok 258 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 135/XXXVI/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie  292 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 134/XXXV/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 92 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 133/XXXV/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 167 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 132/XXXV/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 371 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 131/XXXV/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 175 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 130/XXXV/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w roku 2013 195 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 129/XXXV/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie podziału gminy Opatów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 128/XXXV/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok 176 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 127/XXXV/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwaly w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwanowicach Dużych 119 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 126/XXXV/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy  252 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 125/XXXIV/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu na opracowanie ekspertyzy hydrologicznej dotyczacej mozliwości pozyskania i zagospodarowania energii ze źródeł geotermalnych w Powiecie Kłobuckim 127 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 124/XXXIV/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwanowicach Dużych 158 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 123/XXXIV/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 lutego 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok 435 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 122/XXXIV/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2013-2019 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 121/XXXIV/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Gminy Opatów na rok 2013 491 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer