artykuł nr 1

Postanowienie

Postanowienie  o  braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji p.n.: p.n.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 013S – ulica Długa w Iwanowicach Małych, gm. Opatów”

artykuł nr 2

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej Nr 2036 S, poprzez wykonanie chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy, gmina Opatów

artykuł nr 3

Postanowienie

Postanowienie  o  braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji p.n.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2036 S, poprzez wykonanie chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy, gm. Opatów”

artykuł nr 4

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu chowu brojlerów kurzych z towarzyszącymi obiektami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Wilkowiecko, na działkach o nr ewid. 559/4 i 558/4 obręb Wilkowiecko”

artykuł nr 5

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie odcinka drogi powiatowej Nr 2036 S, poprzez wykonanie chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy, gm. Opatów