artykuł nr 1

Rok 2022

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2018-2023)

Załączniki:
UCHWAŁA NR 274/XLVIII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 grudnia 2022r w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszrze Gminy Opatów 193 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 273/XLVIII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 grudnia 2022r w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2023 rok 1,005 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 272/XLVIII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 grudnia 2022r w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów 215 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 271/XLVIII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 grudnia 2022r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Opatów na 2023 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 270/XLVIII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 grudnia 2022r w sprawie budżetu Gminy Opatów na 2023 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 269/XLVIII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 grudnia 2022r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2023 - 2029 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 268/XLVIII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 grudnia 2022r w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2022-2029 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 267/XLVIII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 grudnia 2022r w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 266/XLVII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 1 grudnia 2022r w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok 292 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 265/XLVII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 1 grudnia 2022r w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób 231 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 264/XLVII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 1 grudnia 2022r w sprawie:określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Opatów. 207 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 263/XLVII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 1 grudnia 2022r w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów. 217 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 262/XLVII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 1 grudnia 2022r w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, szkołach z oddziałami przedszkolnymi, szkołach filialnych oraz przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli zatrudnionych w szkołach, szkołach z oddziałami przedszkolnymi, szkołach filialnych oraz przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów. 474 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 261/XLVII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 1 grudnia 2022r w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 260/XLVI/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 października 2022r w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 254/XLIV/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Opatów na lata 2022-2025" 153 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 259/XLVI/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 października 2022r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 233 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 258/XLVI/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 października 2022r w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2022-2029 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 257/XLVI/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 października 2022r w sprawie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok 896 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 256/XLVI/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 października 2022r w sprawie w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych 152 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 255/XLV/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 20 października 2022r w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok 446 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 254/XLIV/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 września 2022r w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Opatów na lata 2022-2025" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 253/XLIV/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 września 2022r w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miejscowości Złochowice 581 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 252/XLIV/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 września 2022r w sprawie zmiany uchwały Nr 85/XXIV/2012 Rady Gminy w Opatowie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obniżki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze, godzin pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych. 237 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 251/XLIV/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 września 2022r w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2022-2029 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 250/XLIV/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 września 2022r w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 249XLIII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 sierpnia 2022r w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2022-2029 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR248/XLIII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 sierpnia 2022r w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022r 683 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR247/XLII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 sierpnia 2022r w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opatów, w roku szkolnym 2022/2023 211 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR246/XLII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 sierpnia 2022r w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Opatów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 153 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR245/XLII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 sierpnia 2022r w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów. 152 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR244/XLII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 sierpnia 2022r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 150 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR243/XLII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 sierpnia 2022r w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2022-2029 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR242/XLII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 sierpnia 2022r w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 241/XLI/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 14 LIPCA 2022r w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Zwierzyniec I i Złochowice MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 240/XLI/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 14 LIPCA 2022r w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Wilkowiecko MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 239/XLI/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 14 LIPCA 2022r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Waleńczów MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 238/XLI/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 14 LIPCA 2022r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Iwanowice Duże MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 237/XLI/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 14 LIPCA 2022r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Iwanowice Małe MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 236/XLI/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 14 LIPCA 2022r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Opatów MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 235/XLI/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 14 LIPCA 2022r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Opatów, w obrębach geodezyjnych Iwanowice Małe, Opatów, Waleńczów, Wilkowiecko i Złochowice 23 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 234/XL/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 CZERWCA 2022r w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2022-2029 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 233/XL/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 CZERWCA 2022r w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok 494 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 232/XL/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 CZERWCA 2022r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 150 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 231/XL/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 CZERWCA 2022r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Opatów z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok 215 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 230/XL/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 CZERWCA 2022r w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2021 rok 210 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 229/XL/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23CZERWCA 2022r w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Opatów wotum zaufania 146 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 228/XXXIX/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 10 CZERWCA 2022r w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Wilkowiecko na lata 2022 - 2027" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 227/XXXIX/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 10 CZERWCA 2022r w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonym miejscu 220 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 226/XXXIX/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 10 CZERWCA 2022r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Opatów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym 363 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 225/XXXIX/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 10 CZERWCA 2022r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Opatów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym 182 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 224/XXXIX/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 10 CZERWCA 2022r w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2022 roku 228 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 223/XXXIX/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 10 CZERWCA 2022r w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wilkowiecku oraz w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie. 150 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 222/XXXIX/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 10 CZERWCA 2022r w sprawie uchylenia uchwały nr 216/XXXVII/2022 Rady Gminy Opatów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wilkowiecku oraz w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie 151 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 221/XXXIX/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 10 CZERWCA 2022r w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022r 475 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 220/XXXVIII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 KWIETNIA 2022r w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy Opatów Mirosławem Szewczukiem 147 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 219/XXXVIII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 KWIETNIA 2022r w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Opatów na lata 2022-2029 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 218/XXXVIII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 KWIETNIA 2022r w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022r 684 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 217/XXXVII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 31 marca 2022r w sprawie lustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Opatów uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach 250 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 216/XXXVII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 31 marca 2022r w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wilkowiecku oraz w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie. 231 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 215/XXXVII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 31 marca 2022r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opatów 224 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 214/XXXVII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 31 marca 2022r w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w roku 2022 269 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 213/XXXVII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 31 marca 2022r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Opatów na 2022 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 212/XXXVII/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 31 marca 2022r w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok 420 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 211/XXXVI/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 3 lutego 2022r w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wilkowiecku oraz w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie 274 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 210/XXXVI/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 3 lutego 2022r w sprawie zmiany uchwały Nr 25/IV/2019 Rady Gminy Opatów z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 150 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 209/XXXVI/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 3 lutego 2022r w sprawie zmiany uchwały Nr 24/IV/2019 Rady Gminy Opatów z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia diet dla radnych i zwrotu kosztów podróży służbowej 153 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 208/XXXVI/2022 RADY GMINY OPATÓW z dnia 3 lutego 2022r w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok 293 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer