artykuł nr 1

Rok 2019

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2018-2023)

Załączniki:
UCHWAŁA NR 78/XIV/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie 92 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 77/XIV/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 186 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 76/XIV/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok 442 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 75/XIV/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok 95 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 74/XIV/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Opatów na 2020 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 73/XIV/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2020-2028 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 72/XIII/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 2 Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie z siedzibą w Waleńczowie, ul. Szkolna 11 175 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 71/XIII/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. 195 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 70/XIII/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opatów, użytkownikowi wieczystemu 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 69/XIII/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 68/XIII/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów 168 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 67/XIII/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 176 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 66/XIII/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok 96 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 65/XIII/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Opatów, w obrębie geodezyjnym Wilkowiecko 890 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 64/XIII/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Opatów, w obrębach geodezyjnych Iwanowice Duże, Iwanowice Małe, Opatów, Wilkowiecko i Zwierzyniec Pierwszy MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 63/XII/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyboru ławnika na kadencję w latach 2020 r. -2023 r. 92 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 62/XII/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok 239 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 61/XII/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Iwanowice Duże w narożniku ulic Częstochowskiej i Spokojnej MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 60/XI/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 3 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego 316 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 59/XI/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników 93 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 58/XI/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 3 października 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 87 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 57/XI/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 3 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 177 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 56/XI/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 143/XXXI/2009 Rady Gminy w Opatowie z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Opatów dodatków do wynagrodzenia nagród i dodatków socjalnych 95 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 55/XI/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2019-2028 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 54/XI/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 90 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 53/XI/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok 319 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 52/XI/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 49/X/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 51/X/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia okresu obowiązywania umowy dzierżawy 168 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 50/X/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 49/X/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok 278 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 48/IX/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznej nr 2 w Waleńczowie 92 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 47/IX/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Opatów na lata 2019 - 2023 198 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 46/IX/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok 205 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 45/IX/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2018 166 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 44/IX/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Opatów z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 166 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 43/IX/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2018 rok 164 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 42/IX/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Opatów wotum zaufania 88 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 41/VIII/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Opatów 167 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 40/VIII/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność gminy Opatów 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 39/VIII/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 30/VIII/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa od osób fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso zmienionej Uchwałą Nr 224/XLIX/2018 z dnia 30 października 2018 r. 103 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 38/VIII/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 95 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 37/VIII/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2019-2027 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 36/VIII/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 35/VII/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2019-2026 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 34/VII/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok 103 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 33/VI/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w roku 2019 275 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 32/VI/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały Nr 200/XLV/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 97 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 31/VI/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2019-2026 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 30/VI/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 29/V/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 126 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 28/V/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok 201 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 27/V/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wilkowiecku 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 26/V/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Iwanowicach Dużych 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 25/IV/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 95 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 24/IV/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych i zwrotu kosztów podróży służbowej 97 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 23/IV/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu 90 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 22/IV/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw w gminie Opatów 90 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 21/IV/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 96 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 20/IV/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 96 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 19/IV/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023 184 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer